نکستا دیزاین

پروژه‌های طراحی نما

نکستا دیزاین تجزیه و تحلیل هایی را برای ارزیابی گزینه های بررسی شده در طول طراحی مفهومی انجام می دهد و به مشتریان خود در مورد بهترین راه حل ها را برای انجام کار به کارفرما پیشنهاد میدهد. ما سیستمی را انتخاب می کنیم که به بهترین وجه با هدف طراحی مطابقت دارد، محدودیت های بودجه و امکان سنجی را برآورده می کند. ما طرح نما را توسعه می‌دهیم که شامل نقشه ها، محاسبات اولیه است تا معیارهای عملکرد نما را مشخص کنیم.

1/5 - (1 امتیاز)